top of page

Kültürel Dönüşüm

Kurum için iddialı ve dönüşümsel uzun ve orta vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesiyle birlikte eylem planları hazırlama aşamasına paralel olarak, arzu edilen  yeni dönemin gerektirdiği iş ortamının, iş yapma şekillerinin gerekliliklerinin ve liderlik yetkinliklerinin tespit edilip yeni  şirket kültürüne geçişin de başlı başına bir değişim projesi olarak dikkatlice ele alınması ve hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için zeminin buna uygun hale getirilmesi gereklidir.

 

Şirketin uzun dönemli iş hedeflerini ve stratejilerini hayata geçirebilmesinde veya tökezlemesinde en önemli  unsurlardan biri, belki de birincisi  kurum içi kültürdür. Bu olgu, aslında ortalıkta fiziki olarak pek görülmeyen , ancak şirket içindeki iş yapma şekillerini, ilişkileri ve pratikte aslında organizasyonun nasıl çalıştığını yansıtan, yazılı olmayan ancak şirketin kılcal damarlarına hatta DNA’sına kadar işlemiş olan inançlar ve davranışlar serisinin bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır ve genellikle de  şirkete özgü ve özeldir. Büyük boyutlu organizasyonlarda ise bölümden bölüme dahi farklılıklar gösterebilmektedir. Vizyon,  strateji ve hedefleri belirlerken kurum içindeki kültürün bunu ne kadar destekleyici bir zemin oluşturduğundan da emin olmak gerekir. Bu yüzden, uzun dönemli ve sürdürülebilir iş stratejilerini hayata geçirebilmek için gereken değişim ve dönüşüm alanlarının tespit edilmesi, arzu edilen durumun gerektirdiği yeni organizasyonel ve liderlik yetkinliklerinin belirlenmesi ve dönüşüm planının hazırlanması ve planlarının uygulanması aşamalarına koçluk , rehberlik ve fasilitasyon hizmetleri vererek destek oluyoruz.

bottom of page